234/12 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
0871495495
domonman2554@gmail.com

ดร.เกษม ศุภสิทธิ์

บริษัท เค.เอส.ลอว์.เฟิร์ม จำกัด

ดร.เกษม ศุภสิทธิ์

ดร.เกษม ศุภสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอส.ลอว์เฟิร์ม จำกัด

ประวัติการศึกษา
– นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– เนติบัณฑิตไทย (Thai barrister at law)
– นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(Doctor of public Administration) นักเรียนทุนสำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2554

ประวัติการทำงาน
-พ.ศ.2534-2540 อาชีพทนายความ
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ(สภาทนายความปี.พ.ศ.2534)(ทนายความรุ่น5)
– 1 มิถุนายน 2541 ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 39
– พ.ศ. 2542-2543 ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้,ผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
– พ.ศ. 2544 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
– พ.ศ.2545-2548 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
– พ.ศ.2549-2552 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
– พ.ศ.2553-2556 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2(เลขาอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2)
– พ.ศ.2556-2557 ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ.2557-2558 ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
– พ.ศ.2559-2560 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดขอนแก่น
– 1 เมษายน 2560-31 มีนาคม2561 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา
– 1 เมษายน 2561-31 มีนาคม2562 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา
– 23 พฤษภาคม 2562 ลาออกจากราชการ
– ปัจจุบัน ประกอบอาชีพเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

งานด้านการสอน
– พ.ศ.2545-2548 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
– พ.ศ.2549-2556 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– พ.ศ.2555-2556 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
– พ.ศ.2557-2560 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-ปัจจุบัน : ประกอบอาชีพทนายความ รับว่าความคดีทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักร และรับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

: ข้าราชการบำนาญ สำนักงานศาลยุติธรรม

เครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ :
มหาวชิรามงกุฎ(ม.ว.ม.)