234/12 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
0871495495
domonman2554@gmail.com

ที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย

ที่ปรึกษากฎหมาย ด้วยทีมทนายความมืออาชีพ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้าน สํานักกฎหมาย
บริษัท เค.เอส.ลอว์.เฟิร์ม จำกัด จึงมีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง ร่างนิติกรรมสัญญาต่างๆ

ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย

ช่วยเหลือประชาชน 
เรื่องทุกข์ร้อน ติดต่อเรา

ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

เราขอเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จ ไขคำตอบของทุกปัญหา เชื่อมั่นในความสามารถของบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

เริ่มต้นที่ต้นทุนที่คุ้มกว่า มักได้เปรียบกว่า

บริษัท เค.เอส.ลอว์.เฟิร์ม จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้การจดทะเบียนที่ถูกต้อง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ ในการบริการของเราโดยมีการบริการดังนี้

ที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายและรับว่าความทุกประเภท

รับว่าความและรับปรึกษาคดีทุกประเภท
ได้แก่ 1.คดีอาญาทุกประเภท 2.คดีแพ่งทุกประเภท
3.คดีปกครอง 4.คดีเลือกตั้ง 5.คดีเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
6.คดีภาษีอากร 7.คดีทรัพย์สินทางปัญญา ( ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า)
8.คดีอื่นๆทุกประเภท

ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการบัญชี

ให้บริการด้านที่ปรึกษา ภาษี บัญชี และคำแนะนำ ทางการเงินกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในหลายอุตสาหกรรม

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการนิติบุคคลทุกประเภท

– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน 
– รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร สำหรับกิจการที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
– รับจดทะเบียนพาณิชย์ Electronic
– รับขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

kslawfirm

บริษัท เค.เอส.ลอว์.เฟิร์ม จำกัด

ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชน์
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

ทะเบียนเลขที่ 1025562019808

Read more

ทีมงานของเรา

ดร.เกษม ศุภสิทธิ์

น.บ., น.บ.ท.,น.ม.,ร.ป.ด.

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค.เอส.ลอว์เฟิร์ม จำกัด

ประวัติการศึกษา
– รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(Doctor of public Administration) นักเรียนทุนสำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2554
ประวัติการทำงาน
 : ข้าราชการบำนาญ สำนักงานศาลยุติธรรม
เครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ : มหาวชิรามงกุฎ(ม.ว.ม.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายรัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ์

ทนายความ

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เค.เอส.ลอว์เฟิร์ม จำกัด
ประวัติการศึกษา
– เนติบัณฑิตไทย (Thai barrister at law)
ประวัติการทำงาน
-พ.ศ.2554-2562 อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ในหลายสถาบัน
ปัจจุบัน:ทนายความและรับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายจาตุรงค์ ไพราม

ทนายความ

2542 ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง
2545 – ปัจจุบัน ทนายความ

รายละเอียดเพิ่มเติม